Dóczy Gimnázium

Gimnáziumunk, mint főként debreceni diákokat tanító, 2002. szeptember 1-jétől önálló református iskola, tudatosan vállalja városunk leendő református értelmiségének oktatását és nevelését. A 6 évfolyamos képzés viszonylag kis mértékben vonzó a vidéki szülők és gyerekek számára. Számítunk néhány közeli helységből bejáró tanulóra, bizonyos mértékben más vallásúakra, ugyanakkor tudjuk, hogy a debreceniek közül is fogják választani a négy évfolyamos gimnáziumot.

Mintegy 90 százalékban mégis egyelőre debreceni református családok gyermekei jelentkeznek hozzánk. Célunk éppen ezért (a szülőket is bevonva) Debrecen reformátusságának szellemi központjává lenni — fölvéve néhány százalékban a református egyháztól távol került, ugyanakkor oda visszakívánkozó szülők gyerekeit is. Missziónkat – mely hivő ember számára az evangélium hirdetése – az oktatáson keresztül szeretnénk megvalósítani, erősítve ezzel egyházunkat. Mivel iskolánkban kisszámú a kollégista (internátusban lakó) tanuló, nevelési elveinket az oktatásban, illetve a tanítás utáni alkalmakon kell megvalósítanunk. Nem azt kérjük, hogy a szülő legyen partner a nevelésben, hanem mi szeretnénk a szülők mellett nevelői partnerként tevékenykedni. Elsődleges nevelői feladata ugyanis véleményünk szerint a szülőnek van. Természetesen egymást is nevelik a diákok, és erős pedagógusegyéniségek kellenek ahhoz, hogy a diáktársak „szűrőjén” keresztül az iskola véleménye is eljusson hozzájuk. Fontos a pedagógusok személyes példaadása.

A református szellemiség és a nemzeti identitástudat erősítése, elsajátíttatása a célunk. A lemondást és a tűrést is ismerő és vállaló puritán magatartásforma megismertetésén fáradozunk a Dóczi Leánynevelő Intézet hagyományaihoz méltó módon. Ugyanakkor e jelen világból sem szeretnénk kivenni diákjainkat; nem követelünk fölösleges és idejét múlt dolgokat, hiszen akkor nem tudnánk sikeresen eligazodni a társadalom útvesztőiben. Élni kell az iskolában is. Élni is tanítjuk és hagyjuk őket keresztyén ember módján.

Végső soron nevelési, oktatási célunk a sikereknek örülő és értük Istennek hálát adó, a kudarcokat méltósággal elviselő, harmonikus, magával és a környezetével békességre törekvő személyiség formálása. Ennek érdekében az iskola elvárja, hogy diákjai a pedagógiai program alapelveivel azonosulva a gimnázium házirendjének szellemében éljenek és dolgozzanak. Mindehhez kéri és igényli a szülők együttműködő támogatását.

Tanítványainkat az önmaguk iránti igényességre kívánjuk nevelni, rendre, önfegyelemre szoktatni. Ezt a célt szolgálja az iskolában kialakított külső-belső rend. Mivel valószínűen elsősorban városi gyermekek választják iskolánkat, igyekszünk a városi szülők igényeihez alkalmazkodni, pl. szünidők, a tanítás rendje vonatkozásában. De nem szeretnénk kiszolgálni a szélsőséges divatok tekintetében sem a diákokat, sem a szülőket. Művelt, továbbtanulásra képes érettségizett tanulókat kívánunk kibocsátani az iskolából.

Debrecen református értelmiségének jó részét mi szeretnénk képezni középfokon.

 

Az intézmény honlapja ide kattintva érhető el.