Általános Iskola

475 év nyomában

A Debreceni Református Kollégium Általános Iskolája magyar református alapfokú oktatás intézmény. Pedagógiai elveiben és célkitűzésében őrzi és tovább élteti a Debreceni Református Kollégium szellemi értékeit, s igyekszik érthető módon közvetíteni a mai családok számára.

A Kollégium ősi jelmondata: ORANDO ET LABORANDO - Imádkozva és dolgozva.

Nevelőtestületünk ennek megfelelően végzi munkáját, és ezt törekszik átadni a következő generációnak. A gyermek nevelése nem csupán feladat, hivatás, hanem felelős szolgálat.

Az iskolában folyó pedagógiai munka alapja a tanulók egyéni képességeinek kibontakoztatása, a református egyház tanításán alapuló erkölcsi értékrendjük, önálló gondolkodásuk kialakulásának formálása. A tartós és alkalmazható ismeretek életkorilag egymásra épülő rendszere mellett egyénileg támogatjuk diákjaink valamennyi kapott képességét, amelyek egységben kiegészítik, és hosszú távon segítik egymást. A vallásoktatás szervesen illeszkedik az iskola pedagógiai alapelveihez. Életszerű helyzetek, saját élmények értelmezésével, a krisztusi példakép felmutatásával a jellemformálásra helyezi a hangsúlyt, hogy önállóan gondolkodó, s egyéni hite meggyőződéséből erőt merítő, együttműködő, közösségi felnőtté váljanak diákjaink. A holisztikus szemléletű pedagógia az egész gyermeket fejleszti a testi, szellemi, lelki dimenziókat egyaránt, s látja azt a társadalmi környezetet is, amihez alkalmazkodva kell, s lehet őket nevelni.

Az önálló tanulás képessége, az új ismeretekhez való önvédő alkalmazkodás, az információk értelmezése és szűrése a mai ember számára alapvető életfeltétel. Ha sikerül tanulóinkat a régi jól bevált keresztyén zsinórmértékkel felvértezni, akkor átadtuk, amit az elődök ránk bíztak, s lesznek, akik a Debreceni Református Kollégium 500. évét méltón megünnepeljék.

Berényi Györgyné

 

Az intézmény honlapja ide kattintva érhető el.